Στην εγκύκλιο Α.1163/9-7-2020 αναφέρεται ότι :
....
Σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 6 του άρθρου 15 και την παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013, το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για κάθε φορολογικό έτος ορίζεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του πραγματικού εισοδήματος, που προκύπτει στην ημεδαπή ή/και στην αλλοδαπή και προέρχεται από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα και από ακίνητη περιουσία και μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ δαπανών

.....

Τα ερωτήματά μας είναι τα εξής :

1. Η διανομή κερδών από νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία ( κωδ. 431 - 432 εντύπου Ε1) θεωρείται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα για το οποίο απαιτείται να υπάρχει αντίστοιχα 30% χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής;

2. Τα μερίσματα (κωδ. 291 - 292 εντύπου Ε1) θεωρούνται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα για το οποίο απαιτείται να υπάρχει αντίστοιχα 30% χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής;