Δύναται να συσταθεί μονοπρόσωπη ΙΚΕ και να εισφέρει ο μοναδικός εταίρος στο κεφάλαιο μετοχές Ανώνυμης Εταιρείας. Αυτή η εισφορά υπόκειται σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, φόρο υπεραξίας για τη μεταβίβαση των μετοχών ή οποιοδήποτε άλλο φόρο; Η εισφορά στο κεφάλαιο θα είναι με την ονομαστική αξία των μετοχών;