Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ΑΕ εργάζεται και ως μισθωτών στην εταιρεία(άρα πληρώνει εισφορές ΕΦΚΑ μισθωτών) .Η εταιρεία για την χρήση 2019 έχει κέρδη αλλά καλύπτει ζημίες προηγούμενων χρόνων,αρα δεν μπορεί να διανύμει μέρισμα και να δώσει αμοιβές ΔΣ.
Εαν τον Οκτώβριο του 2020 με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης αποφασιστεί να δωθεί προκαταβολή ή προκαταβολές στον Διευθύνοντα σύμβουλο της ΑΕ (όπως προβλέπεται στο άρθρο 109 παράγραφος 4 του νόμου 4548/2019)
1. θα πρέπει με την εκταμίευση να δωδούν για την ιδιότητα αυτή εισφορές ΕΦΚΑ μισθωτών ,ΦΜΥ ?(θεωρήται εισόδημα απο μισθωτή εργασία)
2.θα θεωρηθεί δάνειο και για τον λόγω αυτό θα πρέπει να αποδοθούν τέλη χαρ/μου 2,4%?
ή
υπάρχει δυνατότητα με την φορολογηκή δήλωση που θα κατατεθεί τον Ιούνιο του 2020 και την τακτική γενική συνέλευση τον Σεπτέμβριο να εγκριθούν τα ποσά αμοιβών του Διεύθυνοντα συμβούλου και τότε να πληρωθούν οι εισφορές ΕΦΚΑ,ΦΜΥ (μπορεί να επιστρέψει κάποια ποσό τότε?)