Έλληνας φυσικό πρόσωπο , κατέχει το 99% ποσοστού ετερόρρυθμης εταιρίας διαχείρισης ακινήτων και είναι και ο διαχειριστής της εταιρίας.Ταυτόχρονα κατέχει το 100% των μετοχών και την διαχείριση κυπριακής LTD.Η ελληνική ετερόρρυθμη εταιρία πρόκειται να αγοράσει έκταση και να κατασκευάσει τουριστικά καταλύματα.Για να χρηματοδοτηθεί η αγορά ,θα προβούμε σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ετερόρρυθμης εταιρίας.Μαζί με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει και αλλαγή ποσοστών.Η αύξηση θα είναι 200.000,000 ευρώ και θα συμμετάσχει μέσω της αγοράς ποσοστού και η κυπριακή εταιρία (θα είναι ετερόρρυθμος εταίρος),με ποσό 120.000,00 ευρώ.
Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την λήψη ΑΦΜ από την κυπριακή εταιρία?Η λήψη ΑΦΜ , θα γίνει από την εφορία της έδρας της ετερόρρυθμης εταιρίας?
Για τον Έλληνα φυσικό πρόσωπο , μέτοχο της ετερόρρυθμης εταιρίας ,θα υπάρξει εφαρμογή του άρθρου 32 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε. στους εταίρους – φυσικά πρόσωπα για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.Η αγορά των μετοχών από την κυπριακή LTD (μέτοχος και διαχειριστής το ίδιο φυσικό πρόσωπο) θα πραγματοποιηθεί από τα κέρδη που έχει η κυπριακή εταιρία.Αυτό αποδυκνείεται από τις οικονομικές καταστάσεις που μπορούν να στείλουν οι Κύπριοι λογιστές.Οπότε δεν υφίσταται η εφαρμογή του άρθρου 32 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε. στους εταίρους – φυσικά πρόσωπα για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, για τον Έλληνα μέτοχο της κυπριακής εταιρίας.Απαντήστε μας σας παρακαλώ.
Επειδή θα πραγματοποιηθεί αγορά και μετέπειτα κατασκευή ακινήτων, ρωτάμε αν η ετερόρρυθμη εταιρία , με την νέα της σύνθεση , Έλληνας φυσικό πρόσωπο και κυπριακή LTD με μοναδικό μέτοχο, το ίδιο φυσικό πρόσωπο είναι υπόχρεη σε ειδικό φόρο ακινήτων (ΕΦΑ).
Η αγορά μετοχών από την κυπριακή εταιρία (120.000,00), μέσω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ετερόρρυθμης εταιρίας, δημιουργεί υποχρέωση κατάρτισης φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών και υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών?Και στις δύο εταιρίες διαχειριστής είναι το ίδιο φυσικό πρόσωπο.Τα ποσοστά συμμετοχής στην ετερόρρυθμη θα διαμορφωθούν ως εξής
Έλληνας φυσικό πρόσωπο 50%
Κυπριακή LTD 50%
Διαχείριση και στις δύο εταιρίες το ίδιο φυσικό πρόσωπο.
Αν προκύπτει υποχρέωση κατάρτισης φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών και υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών,ενημερώστε μας ,αν υπάρχει τρόπος πχ με αλλαγή ποσοστών να μην ενταχθούμε σε αυτήν την υποχρέωση.
Ευχαριστώ πολύ