Αυτοαπασχολούμενη με δραστηριότητα ραφείο, επιθυμεί να υποβάλλει αίτηση για σύνταξη αναπηρίας. Ερωτάται:
1)Πρέπει πριν την υποβολή της αίτησης να προηγηθεί διακοπή επιτηδεύματος?
2)Αν εγκριθεί η αίτηση μπορεί να εργαστεί σαν αυτοαπασχολούμενη ή υπάρχει κίνδυνος διακοπής της συανταξιοδότησης?