Επιχείρηση θέλει να μισθώσει ένα χώρο της επιχείρησης της σε άλλο νομικό πρόσωπο για διάστημα δυο ετών με πάγιο μίσθωμα 150€ ανά μήνα.

1) O εκμισθωτής πρέπει να κάνει ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης με τον μισθωτή και να υποβληθεί με τα συμφωνητικά στο taxis;

2) Ο εκμισθωτής τι επιλογές έχει όσον αφορά την δήλωση του εσόδου; δηλαδή πρέπει να εκδίδεται κάθε μήνα Τ.Π.Υ. με ΦΠΑ βάσει συμφωνητικού και να απαλλαγεί από το χαρτόσημο ή να γίνει εξ αρχής μισθωτήριο στο taxis και να αποδοθεί το αναλογούν χαρτόσημο με την δήλωση στο τέλος του έτους χωρίς να εκδίδονται παραστατικά κάθε μήνα;

Κατά την άποψη σας πιο από τα δύο είναι ορθότερο ως επιλογή