Καλησπέρα σας,
Σε σύμβαση ομολογιακού δανείου το οποίο εκδόθηκε το 2020 και έχει διάρκεια 5 έτη αναγράφεται ότι

Για την εγγύηση που θα χορηγήσει η ΕΑΤ (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα) προς την Τράπεζα σε σχέση με το παρόν Δάνειο, η ΕΑΤ θα λάβει από τον Εκδότη την αναλογούσα υπέρ αυτής προμήθεια...............Η επιχορήγηση της Προμήθειας Εγγύησης αποτελεί παροχή κρατικής ενίσχυσης προς τον Εκδότη υπό τη μορφή ακαθάριστου Ισοδύναμου Επιχορήγησης

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η προμήθεια εγγύησης επιχορηγήθηκε εξ ολοκλήρου και ο Εκδότης δεν κατέβαλλε κανένα ποσό προς την ΕΑΤ

Ζητείται να μας υποδείξετε τις λογιστικές εγγραφές κατά ΕΛΠ που πρέπει να πραγματοποιήσει ο Εκδότης προκειμένου να απεικονίσει την αναλογούσα υπέρ αυτού προμήθεια και την επιχορήγησή της