Καλημέρα,

σας θέτω τα το παρακάτω :

1) Οι εξωκεφαλαιακές εισφορές στις ΙΚΕ έχουν ασφαλιστικές εισφορές και αν ναι πως καταβάλλονται?

2)α) Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων από πατέρα σε τέκνο με γονική παροχή και εντός ίδιου έτους γίνεται μείωση εταιρικού κεφαλαίου. Το ποσό της επιστροφής κεφαλαίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη τεκμηρίων? Ισχύει για όλες τις νομικές μορφές?

(β) Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων σε τρίτο. Το πραγματικό τίμημα που εισέπραξε είναι διαφορετικό από το ποσό που προέκυψε βάσει του άρθρου 42 του Ν.4172/2013 ( Υπεραξία = Τιμής Πώλησης - Τιμή Κτήσης ). Στο Ε1 τι ποσό καταχωρώ? Αν δεν προκύπτει υπεραξία δεν καταχωρώ το πραγματικό ποσό που εισέπραξα? Αν προκύπτει μεγαλύτερο ποσό βάσει του άρθρου 42 του Ν.4172/2013 από το πραγματικό που εισέπραξα ποιο ποσό καταχωρώ?

Σας ευχαριστώ