Κάτοικος αλλοδαπής με μόνιμη κατοικία στο εξωτερικό (ΗΠΑ) δεν έχει αποκτήσει εισόδημα στην Ελλάδα κατά το φορολογικό έτος 2019. Έχει όμως πλήρη κυριότητα σε ακίνητο (το οποίο είναι κενό) και έχει στην κυριότητά του αυτοκίνητο. Είναι υπόχρεος να υποβάλλει δήλωση Ε1 και Ε2?

Επίσης έχει ορίσει αντίκλητο και φορολογικό εκπρόσωπο Έλληνα πολίτη με μόνιμη κατοικία την Ελλάδα.

Κατά την επιβεβαίωση των στοιχείων πριν υποβάλεις Ε1 ζητάει διέυθυνη του υπόχρεου (η οποία έρχεται αυτόματα από τα στοιχεία του μητρώου) και εκεί συμπληρώνεις τη διέυθυνση του αντίκλητου σωστά? Και επίσης φέτος πρώτη φορά ζητάει και δίευθυνση της χώρας φορολογικής κατοικίας.

Ενώ μέχρι πέρυσι τον έβγαζε στην ΔΟΥ κατόικων εξωτερικού φέτος τον βγάζει στην δόυ της διεύθυνσης του αντίκλητου. Έχει γίνει κάποια αλλαγή ως προς τους κατόικους εξωτερικού? Υπάρχει περίπτωση να έχει γίνει λάθος από το taxis?

Ευχαριστώ