ΑΕ πραγματοποιεί παραδόσεις στην έδρα ναυτιλιακής επιχείρησης εμπορευμάτων εκδίδοντας τιμολόγιο με φπα .Η ναυτιλιακή πραγματοποιεί την εξαγωγή εκείνη και κατόπιν μας παραδίδει την ηλεκτρονική διασάφηση εξαγωγής ΙΕ599 για να εκδώσουμε πιστωτικό φπα.Επειδή μπορεί κάποιες φορές να μας αποσταλεί η διασάφηση και μετά από τρείς μήνες από την έκδοση του τιμολογίου, τότε θα εκδώσω το πιστωτικό για την απαλλαγή.Υπάρχει κάποιος χρονικός περιορισμός στην έκδοση του πιστωτικού φπα σε σχέση με το τιμολόγιο