Εταιρεία με μορφή Ι.Κ.Ε. παρέχει υπηρεσίες ιατρικού διαγνωστικού κέντρου απαλλασσόμενες του Φ.Π.Α. Για τη λειτουργία της έχει κάνει σύμβαση μίσθωσης ιατρικού μηχανήματος, από εταιρεία Α.Ε. εμπορίας ιατρικών μηχανημάτων, για πέντε χρόνια. Η αξία του μηχανήματος που αναφέρεται στη σύμβαση μίσθωσης είναι 140.000,00 ευρώ. Το μηνιαίο μίσθωμα έχει οριστεί 2.800,00 ευρώ και επιπλέον Φ.Π.Α. 24% 672,00 ευρώ.

Τι εγγραφές πρέπει να γίνουν αρχικά με τη σύμβαση, πως θα εμφανιστεί σε λογαριασμό παγίου, τι εγγραφές θα γίνουν κάθε μήνα με το τιμολόγιο μίσθωσης και τι εγγραφές στο τέλος κάθε χρονιάς στο μητρώο παγίων με αποσβέσεις και εγγραφές τακτοποιήσεων.

Στη διάρκεια της πενταετίας έχει οριστεί ποσό εξαγοράς ανά έτος για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα και στο τέλος της πενταετίας, το μηχάνημα έρχεται στη κυριότητά μας χωρίς επιπλέον ποσό.