Σύμφωνα με την υπ’ Φ10042/57802/1618/22-05-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου

Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου) που αμείβονται με τις διατάξειςτου ενιαίου μισθολογίου δεν διενεργούνται από 1/07/2018 κρατήσεις ( επί της εν λόγω προσωπικής διαφοράς) υπέρ κύριας, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής, συνεισπραττόμενους κλάδους του Ο.Α.Ε.Δ. καθώς και υγειονομικής περίθαλψης.

Υπόκειται όμως η προσωπική διαφορά στην κράτηση 1% υπερ ΟΑΕΔ του Ν.3986/2011?

Η κράτηση αυτή γίνεται σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο στο σύνολο των πάσης φύσεως τακτικών αποδοχών και των πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων

Μαίρη Κουτσομπόλη

Τμήμα Οικονομικό ΜΟΔ αε