ΑΕ συγχωνεύθηκε μέσω απορρόφησης με άλλη ΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67-78 του ΚΝ 2190/20 σε συνδυασμό με τον 2166/93.Το απαιτούμενο κεφάλαιο όπως γνωρίζουμε είναι 300.000 ευρώ, υπάρχει δυνατότητα μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό την επιστροφή του στους μετόχους , και εάν ναι από πότε