Προσωπική εταιρεία (Ε.Ε.) , που το κεφάλαιό της κατέχουν τρεις εταίροι ως εξής : ο εταίρος Α με 68% και οι εταίροι Β & Γ από 16% έκαστος.

Η εταιρεία κατέχει και εκμεταλλεύεται τρία φωτοβολταϊκά πάρκα ίσης λογιστικής αξίας το κάθε ένα.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θεωρείται διάσπαση κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 β του άρθρου 54 του Ν.4172/2013 και απόσχιση κλάδου με απορρόφηση κατά το άρθρο 57 του Ν.4601/2019, η πράξη με την οποία ο εταίρος Α αποχωρεί από την εταιρεία εισφέροντας τα δύο από τα τρία φωτοβολταϊκά πάρκα σε υφιστάμενη μονοπρόσωπη ΙΚΕ , στην οποία είναι ό ίδιος ο μοναδικός εταίρος; Είναι δηλαδή η παραπάνω πράξη αφορολόγητη;