Εργαζόμενος σε πληττόμενη επιχείρηση τέθηκε η σύμβαση του σε αναστολή εργασίας. Μετά το πέρας των 45 ημερολογιακών ημερών επέστρεψε στην εργασία του. Υπήρχε υποχρέωση από την πλευρά του εργοδότη υποβολής κάποιου εντύπου για τη λήξη της αναστολής? Αν ναι και έχει παρέλθει η προθεσμία αυτή υπάρχουν κυρώσεις? Μπορεί να κατατεθεί χειρόγραφα τώρα?