Σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας πριν την παρέλευση 10ετίας από την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών, σε περίπτωση που έχει υπάρξει συμψηφισμός ζημίας και το εναπομείναν ποσό διανεμηθεί, ο φόρος που επιβάλεται, επιβάλεται στο διανεμόμενο ποσό ή στο διανεμόμενο ποσό και στο ποσό των αποθεματικών που συμψήφισε τη ζημιά;