Γυμναστήρια ανοίγουν από δημόσια αρχή στις 16/06/2020 μπορεί η επιχείρηση να δηλώσει μέρος του προσωπικού του σε άδεια άνευ αποδοχών χωρίς να έχουν λάβει την κανονική άδεια ;