Καλή σας Ημέρα
Παρακαλώ θα ήθελα να μου διευκρινήσετε αν μπορώ να υποβάλλω εκπρόθεσμη δήλωση διακοπής σε ΟΕ με ημερομηνία 31/03/2017 η οποία είναι και η τελευταία ημέρα πραγματικών εργασιών. Εμπίπτουν οι διατάξεις της ΠΟΛ 1163/2016 στην περίπτωση μου? Επισημαίνω ότι στην εν λόγω ΠΟΛ στο αρ.2 αναφέρει ότι: ( Όσοι είναι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. και σκοπεύουν να προβούν σε παύση εργασιών με ημερομηνία διακοπής μετά τη δημοσίευση της παρούσας, απαιτείται να προσκομίσουν βεβαίωση διαγραφής από το Γ.Ε.ΜΗ. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες τα οποία είτε δεν έχουν καν υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. ή, ακόμα και αν έχουν, δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, είναι υποχρεωτική για τη βεβαίωση διακοπής εργασιών η κατάθεση μαζί με την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασιών και αποδεικτικού της λύσης τους χωρίς η ημερομηνία δημοσίευσης της λύσης να είναι δεσμευτική για τη διακοπή των εργασιών τους.) Παρακαλώ για την άμεση ανταπόκρισή σας διότι το θέμα μου επείγει. Η Δ.Ο.Υ. που ανήκει η εταιρεία εποκαλείται ότι η εν λογω ΠΟΛ μπορεί να εφαρμοστεί μόνο αν επιλέξω να κάνω διακοπή εργασιών με ημερομηνία έως την 31/12/2016. Αν επιλέξω να κάνω μετα την παραπάνω ημερομηνία τότε θα πρέπει η διακοπή να γίνει με την ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στο ΓΕΜΗ.