Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Λύση ΙΚΕ με διανομή εταιρικής περιουσίας

Έχουμε περίπτωση όπου μια ΙΚΕ αποφασίζει να μπει σε στάδιο εκκαθαρισης. Με το πέρας της εκκαθαρισης ομόφωνα αποφασίζουν οι εταίροι την διανομή εταιρικών ακινήτων. Έχουμε την εξής πρακτική απορία.

Ο ισολογισμός πέρατος εκκαθάρισης θα περιλαμβάνει η όχι τα προς διανομή ακίνητα? Είναι σημαντικό διότι αυτά αποτελούν το προιόν της εκκαθάρισης. Από την άλλη σύμφωνα με την γνωμ. 312/29-9-2001 του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής

«ο Τελικός Ισολογισμός Εκκαθάρισης δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνει στο Ενεργητικό του κανένα άλλο στοιχείο εκτός από χρηματικά διαθέσιμα, δηλαδή μετρητά ή καταθέσεις σε τράπεζες, που αντιπροσωπεύουν το τελικό προϊόν της εκκαθάρισης, στο δε Παθητικό του τις οφειλές της εταιρείας προς του μετόχους που αντιπροσωπεύουν είτε μετοχικό κεφάλαιο είτε το προκύψαν πέραν αυτού πλεόνασμα ή ζημία της εκκαθάρισης…».

Αν δεν μπουν στον ισολογισμό πως και που θα εμφανιστούν ως προιον εκκαθάρισης?

Το προιόν της εκκαθαρίσης με την διανομή του δημιουργεί στους εταίρους την υποχρέωση για υπολογισμό υπεραξίας. Η αξία των ακινήτων στα βιβλία της ΙΚΕ μπορεί να είναι 50.000 η αντικειμενική αξία μπορεί να είναι 100.000 ευρώ και η εμπορικη (άγνωστη αυτή την στιγμή) αλλά μπορεί να είναι 150.000.

Πως μπορεί ένας λογιστής να υπολογίσει με ασφάλεια την υπεραξία από την διανομή του προιόντος της εκκαθάρισης?
Η γνωμοδότηση 312/2001 αφορούσε στην περίπτωση εκκαθάρισης Ανώνυμης εταιρείας και μεταξύ των άλλων προέβλεπε:

“Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο Τελικός Ισολογισμός εκκαθάρισης δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνει στο ενεργητικό του κανένα στοιχείο εκτός από χρηματικά διαθέσιμα δηλαδή μετρητά ή καταθέσεις σε Τράπεζες που αντιπροσωπεύουν το τελικό προϊόν της εκκαθάρισης, εις δε το παθητικό του τις οφειλές της εταιρίας προς τους μετόχους που αντιπροσωπεύουν είτε μετοχικό Κεφάλαιο, είτε το προκύψαν, πέραν αυτού, πλεόνασμα ή έλλειμμα (ζημία) της εκκαθάρισης, όπως φαίνεται από το παρακάτω υπόδειγμα τελικού ισολογισμού εκκαθάρισης”.

Ηδη όμως η γνωμάτευση αυτή θεωρείται «ξεπερασμένη» εν μέρει  καθώς από το άρθρο 168 παρ. 8 του Ν. 4548/2018 προβλέπεται ρητά ότι:

«Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ΄ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας».

Οσον αφορά την περίπτωση των ΙΚΕ από το άρθρο 105 παρ.  5 του Ν. 4072/2012 προβλέπεται ρητά ότι:

“Με συμφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.”

Αρα λοιπόν μπορούν και τα ακίνητα να αποτελέσουν προϊόν διανομής κατά την εκκαθάριση της ΙΚΕ.

Από φορολογικής πλευράς τώρα από το άρθρο 57 του Ν. 4172/2013 προβλέπεται:

“Το προϊόν της εκκαθάρισης θεωρείται διανομή κέρδους κατά το φορολογικό έτος εντός του οποίου ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, στο βαθμό που το εν λόγω προϊόν υπερβαίνει το καταβεβλημένο κεφάλαιο.”

Από τη σχετική εγκύκλιο ΠΟΛ. 1059/2015 προβλέπεται μεταξύ των άλλων ότι:

«Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα τίθεται σε εκκαθάριση και εμφανίζει αποθεματικά από κέρδη για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος αυτά θα πρέπει να υπαχθούν σε φόρο εισοδήματος κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 47 της παρούσας συναθροιζόμενα με τα λοιπά αποτελέσματα της εκκαθάρισης.

Για τον προσδιορισμό του προϊόντος της εκκαθάρισης, προκειμένου για την εφαρμογή του άρθρου 57, σε περίπτωση που νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες προβαίνουν για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης στη μεταβίβαση, ως απόδοση των εισφορών τους, παγίων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων (αποθεμάτων, τίτλων, κ.λπ.) στα μέλη τους, λαμβάνεται η αγοραία αξία των πιο πάνω παγίων ή η αξία των λοιπών στοιχείων, όπως προκύπτει από κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. έκθεση ορκωτού ελεγκτή). Για το τυχόν επιπλέον ποσό που προκύπτει από τη διαφορά της κατά τα ανωτέρω αξίας των μεταβιβαζόμενων στοιχείων από το καταβεβλημένο κεφάλαιο, όπως αυτό ορίστηκε ανωτέρω, δεν παρακρατείται φόρος εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του παρόντος, αλλά το ποσό αυτό περιλαμβάνεται στην ετήσια δήλωση φόρου εισοδήματος του δικαιούχου και φορολογείται ως μέρισμα». 

Αρα λοιπόν προκειμένου να προσδιορισθεί με ασφάλεια το ποσό κατά το οποίο θα υπαχθεί σε φορολογία η ΙΚΕ και εν συνεχεία και  σε φόρο 5% οι εταίροι, θα πρέπει να προηγηθεί με πρόσφορο τρόπο η αγοραία αξία των ακινήτων. 

Συγνώμη και πάλι αλλά προς επιβεβαίωση ο ισολογισμός πέρατος εκκαθάρισης θα περιλαμβάνει η όχι τα προς διανομή ακίνητα? Γιατί στο Γεμή την παλιά γνωμ. 312/29-9-2001 του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής την χρησιμοποιούν ακόμα

Για να δείτε την απάντηση της Επιστημονικής Ομάδας πρέπει να είστε συνδρομητής της υπηρεσίας Komvos

Γίνετε συνδρομητής

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης