Αξιότιμοι κύριοι,

Παρακαλώ ενημερώστε με για τα εξής:

Α) Σύμφωνα με τον Ν4646/2019, τροποποιήθηκε το άρθρο 13 του Ν4172/2013 ως εξής:

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 και του άρθρου 14, οποιεσδήποτε παροχές σε είδος λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού κατά την έννοια της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 2, συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά φορολογικό έτος και μόνο για το υπερβάλλον ποσό.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με με τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1113/2015 η οποία αναφέρει : ... Διευκρινίζεται ότι όποια δαπάνη έχει χαρακτηρισθεί ως παροχή σε είδος με βάση το άρθρο 13 του ν. 4172/2013 ΠΟΛ.1219/2014 εγκύκλιός μας) και φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, θεωρείται ότι πραγματοποιείται προς το συμφέρον της επιχείρησης (άρθρο 22 περ. α ) και εκπίπτει ως έξοδο μισθοδοσίας, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις των περ. β και γ του άρθρου 2

Σύμφωνα με τα παραπάνω, μέτοχος σε ΑΕ επιθυμεί να παρέχει ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας στην μητέρα του, τιμολογημένο και πληρωτέο στο όνομα της ΑΕ. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να εκπίπτει από τα έξοδα της εταιρείας το υπερβάλλον ποσό των 300,00 € μια που θα έχει χαρακτηριστεί ως παροχή σε είδος;
Ποιος θα είναι ο τελικός αποδέκτης της παροχής (και θα φορολογηθεί ως εισόδημα από μισθωτή υπηρεσία) ο μέτοχος ή η μητέρα του;

Β) Ατομική επιχείρηση μπορεί να καταχωρήσεις στα βιβλία της ως εκπιπτόμενη δαπάνη ασφαλιστήριο συμβόλαιο (υγείας ή ζωής) του επιχειρηματία ή συγγενικού του προσώπου;

Σας ευχαριστώ

Με εκτίμηση