Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ΠΔ 748/1966, στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που επιτρέπεται η λειτουργία τους και η απασχόληση των εργαζομένων κατά τις Κυριακές και αργίες, ανά περίοδο 7 εβδομάδων η μία (1) αναπληρωματική ανάπαυση πρέπει να συμπίπτει με ημέρα Κυριακή, εκτός αν από τα εφαρμοζόμενα προγράμματα εργασίας εξασφαλίζονται επτά (7) αναπαύσεις κατά ημέρα Κυριακή εντός του έτους.
Αυτό έχει εφαρμογή και σε εποχικές επιχειρήσεις? Μπορεί κάποιος εργαζόμενος να απασχολείται Τρίτη έως Κυριακή για όλο αυτό το διάστημα? Δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι απασχολούνται για διάστημα πχ Απρίλιο έως Οκτώβριο, οπότε εννοείται ότι καλύπτονται οι 7 Κυριακές εντός του έτους.