Μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία ιδρύθηκε με την διαδικασία της e-ΥΜΣ με πρότυπο καταστατικό και έχει ορισθεί ο μοναδικός μέτοχος ως σύμβουλος- διαχειριστής.

Το αρχικό κεφάλαιο ορίστηκε στα 3.000.000 και εντός του διμήνου που πρέπει να γίνει η πιστοποίηση θα έχουν κατατεθεί στο λογαριασμό της εταιρείας 500.000.
Επίσης τελικά δεν επιθυμεί ο ιδρυτής και μοναδικός μέτοχος να καταβάλει όλο το ποσό αλλά μόνο 2.000.000

Ερωτάται αν είναι εφικτό με βάση τον ν. 4548/2018 (άρθρο 20, 21)

α) να ταχθεί προθεσμία ενός μηνός στον μέτοχο για να καταβάλει το κεφάλαιο

β) και τελικά με τη λήξη του μήνα που τελικά θα έχουν κατατεθεί 2.000.000 να πιστοποιήσει ο σύμβουλος-διαχειριστής την μερική καταβολή του κεφαλαίου για 2.000.000 και να προχωρήσει στην αντίστοιχη κατάργηση των μετοχών και να τροποποίηση το σχετικό άρθρο στο καταστατικό