Μέλος του Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. ορίζεται από το Δ.Σ. ως μέλος με πλήρη απασχόληση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 99 του ν.4604/2019. Η αμοιβή αυτή ορίζεται ως αποζημίωση και κατ απόφαση του Δ.Σ.: δεν είναι εξαρτημένη εργασία για το πρόσωπο αυτό, διότι δεν μπορεί στο ίδιο πρόσωπο να συμπίπτουν οι ιδιότητες ελέγχοντος και ελεγχόμενου και παραμένει μέλος του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.
Το εν λόγω μέλος παράλληλα ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα ως αγρότης του κανονικού καθεστώτος και ασφαλίζεται στον ΕΦΚΑ. Η αποζημίωση που λαμβάνει από τη Δ.Ε.Υ.Α. δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις παρά μόνο σε ΦΜΥ, εισφορά αλληλεγγύης, χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου.
Ερωτάται εάν είναι ορθός ο χειρισμός της μισθοδοσίας από πλευράς της Δ.Ε.Υ.Α.