Σχετικά με τον πίνακα Ε του Ε3 για τα απλογραφικά βιβλία θα παρακαλέσουμε για τις παρακάτω απαντήσεις.

1) Εάν είναι υποχρεωτικός να συμπληρωθεί για τις επιχειρήσεις αυτές και εάν δεν συμπληρωθεί τι παραβάσεις και πρόστιμα καταλογίζονται

2) Πως συμπληρώνεται ο πίνακας Ε σε περίπτωση μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων κατά τις χρήσεις π.χ. 2017-2018-2019

Α) το 2017 έπρεπε να καταβάλει 2000,00€ και κατέβαλε 1000,00€

Β) το 2018 έπρεπε να καταβάλει 2000,00€ και κατέβαλε 2500,00€ (τα 500,00του 2017)

Γ)το 2019 έπρεπε να καταβάλει 2000,00€ και κατέβαλε 2500,00 ( τα 500,00€ του 2017)

Τι εγγραφές πρέπει να κάνει στα βιβλία και τι στο Ε3 και σε ποιους κωδικούς

3) Η ίδια επιχείρηση πήρε λεωφορείο 200000,00€ με επιδότηση από το κράτος και ΚΤΕΛ με 40% με συντελεστή απόσβεσης 16% το χρόνο 32000,00€ απόσβεση μείον της διαφορά αποσβέσεις 12800,00€ που προκύπτει από την επιδότηση. Εάν αυτά πρέπει να εμφανίζονται στο πίνακα Ε του Ε3 σε ποιους κωδικούς και με ποιον τρόπο , ή να εμφανίζονται σε μια απλή κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης

4) Εάν το τέλος επιτηδεύματος είναι υποχρεωτικό να γράφετε στα βιβλία και στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης από φυσικό πρόσωπο με απλογραφικά βιβλία