Ελληνική ΑΕ (Α) αποκτά το 51% των μετοχών Τρίτης Ελληνικής ΑΕ (Β)- θυγατρικής Αγγλικής ΑΕ (Γ) η οποία κατείχε το 100 % της Β .
-Μπορεί στη συνέχεια η Α να εισφέρει τις μετοχές της Β που απέκτησε , προκειμένου να συμμετέχει στην αύξηση κεφαλαίου της Γ με σκοπό την απόκτηση μέρους του μετοχικού της κεφαλαίου (της Γ )?

-Μπορεί να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα από το γεγονός ότι η Γ αρχικά κατείχε το 100% της Β , στη συνέχεια κατείχε το 49% της Β , και μετά την αύξηση του Μ.Κεφαλαίου της θα κατέχει και πάλι το 100% της Β ?
-Ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν σε Γ.Ε.Μ.Η. , Δ.Ο.Υ. κλπ σχετικά με τις διαδοχικές αλλαγές του μετοχικού σχήματος της Β ?

Ευχαριστώ εκ των προτέρων