Παρακαλώ όπως μου απαντήσετε σχετικά με τον τρόπο φορολόγησης των RSU (Restricted Stock Units), τα οποία μου παραδόθηκαν από την ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία στην οποία εργαζόμουν.

Συγκεκριμένα, εγώ έως και τις 23-12-2014, οπότε και μου γνωστοποιήθηκε η από 23 Δεκέμβριου του 2014 καταγγελία σύμβασης εργασίας εργαζόμουν στην εν λόγω ασφαλιστική εταιρεία ως Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων.

Τον Μάρτιο του 2013 ο εργοδότης μου, η εν λόγω ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία μου χορήγησε ως παροχή σε είδος, 232 τεμάχια Μετοχικών Δικαιωμάτων (Restricted stock units - RSU) επί της εισηγμένης μετοχής της στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης. Η τιμή ανά τεμάχιο του κάθε RSU κατά την ημερομηνία χορήγησης (grant date) της παροχής ήταν 86,40 Ευρώ.

Σύμφωνα με τους όρους της παροχής, τα ανωτέρω Μετοχικά Δικαιώματα είχαν περίοδο ωρίμανσης τεσσάρων (4) ετών και ημερομηνία άσκησης (exercise date) την 3/3/2017 στην τιμή διαπραγμάτευσης της εισηγμένης στο χρηματιστήριο μετοχής της ασφαλιστικής εταιρείας κατά την ημερομηνία άσκησής τους. Επιπρόσθετα οι όροι της παροχής προέβλεπαν, ότι στην περίπτωση αποχώρησης του εργαζόμενου πριν την ημερομηνία άσκησης των δικαιωμάτων RSU (δηλ. 3/3/2017), τα RSU αυτόματα εξασκούνται στην τιμή διαπραγμάτευσης της εισηγμένης μετοχής της ασφαλιστικής εταιρείας κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνίας αποχώρησης.

Όπως και ανωτέρω ανέφερα τον Δεκέμβριο του 2014, ο εργοδότης μου κατήγγειλε τη σύμβαση εργασίας μου και αρνήθηκε την καταβολή της συνολικής αξίας των 232 RSU στην αγοραία τιμή τους κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αποχώρησής μου σύμφωνα με όσα ορίζονταν στους όρους της παροχής. Εγώ προσέφυγα στην δικαιοσύνη διεκδικώντας τη συνολική αξία των εν λόγω Μετοχικών Δικαιωμάτων και εντέλει δικαιώθηκα με την υπ’ αριθ. 43/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 38/2020 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών). Δυνάμει λοιπόν της οριστικής και αμετάκλητης δικαστικής απόφασης μου επιδικάστηκε το σύνολο των 232 RSU σε τιμή για κάθε RSU που ανέρχεται στη μέση αγοραία αξία της μετοχής της κατά την ημερομηνία αποδέσμευσης τους, δηλαδή της επόμενης από την ημερομηνία αποχώρησής μου από την εργασία, ήτοι την 24/12/2014.

Στα πλαίσια είσπραξης της ανωτέρω απαίτησής μου από την ασφαλιστική εταιρεία το ερώτημα που σας απευθύνω προσδιορίζεται από το πώς θα φορολογηθούν τα δικαιώματα των RSU. Η ασφαλιστική εταιρεία μου αναφέρει ότι θα μου κάνει παρακράτηση 20% και επί του ποσού των τόκων υπερημερίας θα μου κρατήσει 3,6%. Είναι αυτό ορθό; Ποιές οι διατάξεις που διέπουν την συγκεκριμένη περίπτωση;