Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Μπορεί ατομική επιχείρηση να κάνει χρήση των μέτρων των πληττόμενων επιχειρήσεων από τον κορονοϊό, σε σχέση με οφειλές του φυσικού προσώπου από φόρους κληρονομίας;

Ατομική Επιχείρηση που βάση κύριου ΚΑΔ πλήττεται και έχει βεβαιωμένη οφειλή από φόρο κληρονομιάς Χ ποσόν το οποίο από την εφορία μπορεί να καταβληθεί σε 12 διμηνιαίες δόσεις και η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί έως 30/04/2020 εμπρόθεσμα , μπορεί να ωφεληθεί για το σύνολο της οφειλής με έκπτωση 25% εάν φυσικά δεν κάνει χρήση της αναστολής πληρωμής των δόσεων ;
Εάν ναι πως θα γίνει αυτό πρακτικά ; Θα εμφανιστεί στην προσωποποιημένη πληροφόρηση αυτή η επιλογή ;
Τέλος η ωφέλεια της έκπτωσης του 25% επηρεάζεται από την επιλογή αναστολής συμβάσεων εργασίας ή δεν υπάρχει κανένας συσχετισμός όπως εγώ πιστεύω;

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και σας εύχομαι υγεία πρώτα και πάνω απ όλα.
Σύμφωνα με την Α.1053/21.3.2020 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, με θέμα «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», σύμφωνα με την οποία, ορίζεται ότι:

«1. Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα, που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και την 30/4/2020. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες ως άνω οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

2. Αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/03/2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων.

3. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.

4. Στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων (μέρος ή όλοι) τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και την περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση του μέτρου, οι επιχειρήσεις δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση ή η αναστολή παύει αυτοδικαίως και οι οφειλές βαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις, βάσει της αρχικής ημερομηνίας βεβαίωσης…».

    Περαιτέρω, Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1043 (τεύχος δεύτερο) της 26 Μαρτίου 2020, η 1062 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα την «Τροποποίηση της Α.1053/2020 (ΦΕΚ 949Α΄) και του συνημμένου Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων.». Σύμφωνα με την Απόφαση:

«1. Στην παράγραφο 1, μετά τη λέξη πίνακα, προστίθεται η φράση «ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020».

2. Τροποποιείται η Α 1053/2020 απόφαση (ΦΕΚ 949 Β΄) με τον συνημμένο στην παρούσα επικαιροποιημένο πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) επιχειρήσεων των κλάδων που πλήττονται, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 21/3/2020.».

    Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 1710 εδ. 1 Α.Κ. αντικείμενο της κληρονομικής διαδοχής είναι οι περιουσιακές σχέσεις του θανούντος (δηλ. τόσο το ενεργητικό όσο και το παθητικό της κληρονομιαίας περιουσίας ως συνόλου), ενώ κατά το άρθρο 1901 εδ. 1 Α.Κ. «ο κληρονόμος ευθύνεται και με τη δική του περιουσία για τις υποχρεώσεις της κληρονομιάς».

    Συνεπώς, οι καθολικοί διάδοχοι του εκλιπόντος καλούνται μεν να απολαύσουν τα περιουσιακά δικαιώματα που είχαν αποκτηθεί από αυτόν, αλλά συγχρόνως να επωμισθούν και τις μετά θάνατον – έστω και μη εμφανείς ακόμη - υποχρεώσεις του, λόγω της επερχόμενης ένωσης (ή σύγχυσης) της ατομικής τους περιουσίας με την περιουσία του εκλιπόντος (ΑΠ 2072/14).

    Απαραίτητη προϋπόθεση για τη γέννηση της αστικής ευθύνης των κληρονόμων για τα κάθε είδους χρέη του κληρονομηθέντος, είναι, βεβαίως, η οριστικοποίηση της ιδιότητας του καθολικού διαδόχου στο πρόσωπό τους, δια της αποδοχής της κληρονομίας εκ μέρους τους (βλ. Α.Κ. 1858).

    Η σιωπηρή αποδοχή της κληρονομίας επέρχεται με διάφορους τρόπους, ήτοι με πράξεις ή παραλείψεις του κληρονόμου, που υποδηλώνουν «ανάμιξή» του στην κληρονομία, η οποία αποτελεί πραγματικό ζήτημα, όπως είναι ενδεικτικά η υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομιάς ή φόρου εισοδήματος του θανούντος, η αίτηση για έκδοση κληρονομητηρίου, η άσκηση περί κλήρου αγωγής ή διεκδικητικής αγωγής για περιουσιακό στοιχείο της κληρονομίας, η χρήση πράγματος της κληρονομίας ως ανήκον σε αυτόν, η διάθεση κληρονομιαίων, η άφεση χρέους της κληρονομίας, κ.ά., όχι όμως και η απλή διαχείριση ή διοίκηση της κληρονομίας χάριν του μέλλοντος κληρονόμου (ΑΠ 725, 159/2014). Η πλασματική αποδοχή επέρχεται με την άπρακτη πάροδο της νόμιμης προθεσμίας αποποίησης (βλ. άρθρ. 1850 Α.Κ.). (Τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία του θανάτου, εφόσον ο αποβιώσας κατοικούσε στην ημεδαπή).

    Με βάση τα ανωτέρω και τα ερωτήματά σας, θεωρούμε ότι υφίσταται σύγχυση σχετικά με τους υπόχρεους σε φόρο κληρονομίας του θανούντος, οι οποίοι είναι οι κληρονόμοι του, φυσικά πρόσωπα και όχι η ατομική επιχείρηση. Συνεπώς, τα συγκεκριμένα ωφελήματα που περιγράφετε στο ερώτημά σας και αναφέρονται ανωτέρω, δεν αφορούν την ατομική επιχείρηση.Η εγκύκλιος αναφέρεται σε οφειλές επιχειρήσεων και όχι γενικά προσωπικές οφειλές του συνόλου των φορολογουμένων.  Όλα τα ανωτέρω με κάθε επιφύλαξη και τα μέχρι έως σήμερα δεδομένα, τα οποία και τροποποιούνται συνεχώς.

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης