Στην περίπτωση που επιχείρηση έχει εξαψήφιο ΚΑΔ και ο πίνακας με τους ΚΑΔ που πλήττονται αναφέρει έναν από τους οκταψήφιους που υπάγονται στον συγκεκριμένο εξαψήφιο, η επιχείρηση δικαιούται να προβεί στην αναστολή των συμβάσεων?