Μέτοχος Α.Ε. ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε, θέλει να μεταβιβάσει με γονική παροχή στο παιδί του τις μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο Αθηνών μετοχές του, η φορολογητέα αξία των οποίων θα υπολογιστεί με την ΠΟΛ.1055/2003.

H απόφαση 1068130/449/0013/ 18.7.2003 - Οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 1031583/253/Α0013/ ΠΟΛ.1055/1.4.2003, ορίζει ότι όταν μεταβιβάζονται μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο μετοχές, σε συγγενείς που υπάγονται στην Α και Β κατηγορία (π.χ. σε σύζυγο, γονείς, αδέλφια, θείους κ.λπ.), ο υπολογισμός του φόρου γίνεται αυτοτελώς με σταθερό συντελεστή 1,2% και 2,4%.

Παρακαλώ ενημερώστε με αν βρίσκεται σε ισχύ η ανωτέρω απόφαση, αν όχι με ποιο νόμο καταργήθηκε και αν ο υπολογισμός του φόρου θα γίνει με βάση τις φορολογικές κλίμακες του 2961/2001.