Το Μέλος ΔΣ Α λαμβάνει αμοιβή σε μηνιαία βάση και ασφαλίζεται με Εισφορές συνολικά 33,60% αντί των κλασικών υπαλλήλων 40,60% , δεν έχει προσληφθεί καθώς δεν υπάρχει Ε3 πρόσληψης και δεν έχει σύμβαση εργασίας , υπάρχει απόφαση Γενικής συνέλευση η οποία ορίζει και εγκρίνει αμοιβές Δ.Σ. για την εκάστοτε χρήση. Το Μέλος Α ασχολείται με τα θέματα Διοίκησης της εταιρείας .

Το Μέλος ΔΣ Β λαμβάνει αμοιβή σε μηνιαία βάση και ασφαλίζεται με Εισφορές συνολικά 33,60% αντί των κλασικών υπαλλήλων 40,60% , δεν έχει προσληφθεί καθώς δεν υπάρχει Ε3 πρόσληψης και δεν έχει σύμβαση εργασίας , υπάρχει απόφαση Γενικής συνέλευση η οποί ορίζει και εγκρίνει αμοιβές Δ.Σ. για την εκάστοτε χρήση. Το Μέλος Β προσφέρει υπηρεσίες υπαλλήλου Λογιστή στην επιχείρηση .

Υποχρεούται η εταιρεία:

Να προβαίνει κάθε χρόνο στην διενέργεια πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού για τα μέλη ΔΣ ;
Να αποζημίωση τα παραπάνω μέλη σε περίπτωση διακοπής της εργασιακής τους σχέσης ; ( καταγγελία ή συνταξιοδότηση )