Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. ια του Ν.4548/2018 «πολύ μικρές», «μικρές», «μεσαίες» και «μεγάλες» επιχειρήσεις: οι αντίστοιχες οντότητες του Ν. 4308/2014 (Α΄ 251). Για τις νεοϊδρυόμενες εταιρείες και μέχρι τη σύνταξη του πρώτου ισολογισμού, ως «πολύ μικρές», «μικρές» και «μεσαίες» εταιρείες νοούνται εκείνες των οποίων το κεφάλαιο δεν υπερβαίνει τα ποσά των 100.000, 500.000 και 1.000.000 ευρώ, αντίστοιχα, ενώ ως «μεγάλες» νοούνται εκείνες των οποίων το κεφάλαιο υπερβαίνει το ποσό των 1.000.000 ευρώ

Ερωτάται:1.Ποιό είναι το νόημα της διάταξης αυτής αφού ως προς το μέγεθος της οντότητας ισχύει ο νόμος 4308/2014, το σχετικό άρθρο του οποίου δεν τροποποιήθηκε.2. Όταν η διάταξη αναφέρει και μέχρι τη σύνταξη του πρώτου ισολογισμού τι εννοεί όταν η εταιρεία κλείνει ισολογισμό μέχρι 31/12, την 31/12 η την ημερομηνία (μεταγενέστερη) που αυτός συντάσσεται?

Ευχαριστώ

Μπαϊρακτάρη Αικατερίνη