Έξοδα κίνησης και λοιπές παροχές (εκτός κανονικής αμοιβής) που έχουν επιδικαστεί από το τμήμα αμοιβών του πρωτοδικείου Αθηνών και καταβάλλονται σε εκκαθαριστή υπό εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας ύψους περίπου 1.500,00 ευρώ μηνιαίως και αφορούν έξοδα αυτοκινήτου εκκαθαριστή, κινητό τηλέφωνο,ασφάλεια ζωής κλπ μπορούν να θεωρηθούν ως παροχές σε είδος της Α.Ε προς τον εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4172/2013 και ως εκ τούτου εισόδημα του από μισθωτή εργασία. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.