Ομόρρυθμη εταιρεία, συνίσταται από μη λογοθεραπευτές(επιχειρηματίες) και δραστηριοποείται στην παροχή υπηρεσιών που αφορούν λογοθεραπεία και κάθε μορφής εκπαίδευση, άσκηση και αγωγή που παρέχεται στα παιδιά με ειδικές ανάγκες όπως π.χ. δυσλεκτικά, σπαστικά,, απροσάρμοστα, αυτιστικά κ.λ.π.μέσω πρόσληψης ειδκών αδειοδοτημένων θεραπευτών.Ηεταιρεία διατηρούσε κεντρικό και υποκατάστημα και αποφάσισε να πουλήσει το υποκατάστημα σε συνεργάτη λογοθεραπευτή που θα ασκήσει ατομική επιχείρηση.
1.Θα ήθελα να με ενημερώσετε πως θα αποτυπωθεί το συνολικό τίμημα που έχει συμφωνηθεί μεταξύ τους?Μπορώ να εκδώσω ένα τιμολόγιο πώλησης με τα πάγια στοιχεία του υποκταστήματος και ένα τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για την φήμη και πελατεία που αποκτάται μέσω της μεταβίβασης?Τίθεται θέμα υπεραξίας για την ανωτέρω μεταβίβαση?Πρέπει να συνταχθεί ιδιωτικό συμφωνητικό?
2.Το φπα της αγοράς των παγίων δεν έχει εκπεσθεί αρχικά απο την εταιρεία αλλά επιβάρρυνε το κόστος των παγίων.Κατά την πώληση που θα διενεργηθεί πρέπει να επιβαρρύνω με φπα τα πάγια και την άυλη αξία της φήμης και πελατείας ?Τίθεται κάποιο θέμα διακανονισμού φπα παγίων?
3.Κατά την πώληση του υποκαταστήματος και επειδή στην πελατεία του κέντρου θα παρουσιασθεί ως συνέχεια της προηγούμενης ιδιοκτησίας,θα εκρεμούν κάποια υπόλοιπα πελατών που θα διακανονισθούν οικονομικά μετά την πώληση για λογαριασμό όμως της προηγούμενης επιχείρησης.Είναι δυνατόν να παραμείνει το pos της παλιάς στην νέα επιχείρηση για την είσπραξη αυτών των οφειλών μέχρι την πλήρη εξόφληση τους?Δημιουργεί κάποιο πρόβλημα αυτή η διαδικασία?Πρέπει να συνταχθεί κάποιο συμφωνητικό για την κάλυψη των δύο μερών?