Ετερόρρυθμη εταιρία με απλογραφικά βιβλία μετά από περίοδο εκκαθάρισης λύεται έχοντας φτάσει στην τελική μορφή του Ισολογισμού Ταμείο χχχχχ σε Κεφάλαιο χχχχχ.

Το ποσό αυτό δύναται να καλύψει πόθεν έσχες των μεριδιούχων στο ποσοστό που τους αντιστοιχιστεί?

Πως θα απεικονιστεί στο Ε1 έχοντας υπόψιν ότι το ποσό του κεφαλαίου καλύφθηκε νομίμως με μετρητά κατά την διάρκεια λειτουργίας της οντότητας? Εννοώ δηλαδή ότι οι μεριδιούχοι συμμετείχαν σε ΑΜΚ με ήδη φορολογούμενα δικά τους κεφάλαια.

Τέλος θεωρείτε επιτακτικό τα χρήματα που αντιστοιχούν στο κεφάλαιο να πιστωθούν σε λογαριασμούς τραπεζικούς των εταίρων?

Ευχαριστώ προκαταβολικά Άκης Μάργας