Μπορεί να ενοικιασθεί κοινόχρηστος χώρος οικοδομής ?

Ο κοινόχρηστος είναι η πυλωτή του ακινήτου.

Στο Ε9 δηλώνεται ώς βοηθητικός χώρος .