Νομικό πρόσωπο με διπλογραφικά βιβλία και αντικείμενο εργασιών ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας σε μισθωμένο γήπεδο.

Τι λογαριασμούς από το ΕΓΛΣ πρέπει να χρησιμοποιήσω για :Παραστατικό αμοιβής μηχανικού για την έκδοση της οικοδομικής άδειας,πολεοδομικά τέλη, διαφόρων εισφορών-τελών για την έκδοση της οικοδομικής άδειας .

Κατά την έναρξη των εργασιών ανέγερσης (αγορές οικοδομικών υλικών και παραστατικά αμοιβής για τις εργασίες ανέγερσης), τι λογαριασμοί από το ΕΓΛΣ πρέπει να χρησιμοποιηθούν;

Ευχαριστώ.