Τον 6/2019 συστάθηκε ΙΚΕ με αναφορά τόσο στο καταστατικό όσο και στο πρακτικό πιστοποίησης το κεφάλαιο της εταιρείας κατατέθηκε σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας
Ερώτημα : Υπάρχει πρόβλημα (φορολογικό) με τις δαπάνες και τις αγορές που έχουν γίνει έως σήμερα ?

Το ερώτημα σχετίζεται με : Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου