Ξενοδοχείο ενεργεί μίσθωση10 δωματίων για 6 μήνες σε εταιρεία (Ε.Π.Ε.) με δικαίωμα υπεκμίσθωσης. Η ΕΠΕ με τη σειρά της μισθώνει τα δωμάτια αυτά σε φοιτητική εστία για διαμονή σπουδαστών καθώς και σε άλλη εταιρεία (Α.Ε.) για τις ανάγκες διαμονής των υπαλλήλων της από επαρχία.

Τι παραστατικά πρέπει να εκδοθούν για τις ανωτέρω συναλλαγές και με ποιον συντελεστή ΦΠΑ τόσο από το Ξενοδοχείο προς την Ε.Π.Ε. όσο και από την Ε.Π.Ε. προς τους πελάτες της?

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.