1. Μπορεί σε Ι.Κ.Ε. να συμμετάσχει αλλοδαπός [Ισραήλ με διαβατήριο όμως χώρας της Ε.Ε. (Ρουμανία)] ως διαχειριστής (είτε εξωτερικός); Μπορεί να συμμετέχει ως εταίρος; Ανήκει στην Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού. Δεν διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα.

2. Ο ίδιος μπορεί να συμμετέχει σε Ε.Ε. ή Ο.Ε. ως απλός εταίρος ή και εταίρος διαχειριστής;

3. Αλλάζει κάτι εάν ο αλλοδαπός δεν είχε διαβατήριο της Ε.Ε.;

4. Σε Ε.Ε. μπορεί διαχειριστής να είναι ο ετερόρρυθμος εταίρος και όχι ο ομόρρυθμος;