Δυο φυσικά πρόσωπα έχουν στην κατοχή τους ένα ακίνητο από το οποίο εισπράττουν μηνιαίως 9.000,00€ (4.500,00 έκαστο φυσικό πρόσωπο). Μπορούν να ιδρύσουν μια Ι.Κ.Ε. (η όποια άλλη νομική μορφή) όπου τα δυο φυσικά πρόσωπα θα μισθώνουν το ακίνητο στην εταιρεία αντί ποσού 2.000,00€ (από 1.000,00€ έκαστο) και στην συνέχεια να υπεκμισθώνει η εταιρεία στον τελικό μισθωτή το ακίνητο προς 9.000,00€; Το ενοίκιο που θα εισπράττει η εταιρεία θα επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.; Τι θα μπορούσαν να κάνουν τα φυσικά πρόσωπα για να μειωθεί η φορολόγηση; Ποιους ΚΑΔ μπορεί να χρησιμοποιήσει η εταιρεία για την διαχείριση-μίσθωση του ακινήτου; Ο τελικός μισθωτής είναι εταιρεία.

Στην περίπτωση που αγόραζε η εταιρεία το ακίνητο θα εξέπιπτε από τα έσοδα της το κόστος του ΕΝΦΙΑ ως έξοδο; Στον ΕΝΦΙΑ του ακινήτου σε περίπτωση ιδιοκτησίας της εταιρείας υπάρχει συμπληρωματικός φόρος επί του ΕΝΦΙΑ όπως υπάρχει και στα φυσικά πρόσωπα; Γενικά τι ενέργειες θα μπορούσαν να κάνουν τα φυσικά πρόσωπα για να πετύχουν μείωση της φορολογίας;