Σύμφωνα με το Ν.4548/2018 όλες οι ανώνυμες μετοχές πρέπει να ονομαστικοποιηθούν. Η εταιρεία έχει πάρει απόφαση για την ονομαστικοποίηση.

Βάσει της υποχρέωσης αυτής προκύπτουν κάποια ερωτήματα:

· Στον τίτλο της μετοχής όταν ο δικαιούχος είναι Νομικό πρόσωπο αναγράφεται το νομικό πρόσωπο ή ο κομιστής του τίτλου?

· Οι εταιρείες που είχαν ανώνυμες μετοχές δεν είχαν υποχρέωση τήρησης βιβλίου μετόχων, τώρα με το Ν. 4548/2018 θα πρέπει να εφαρμόσουν την τήρηση του. Στο βιβλίο θα αναγραφεί το όνομα του φυσικού προσώπου της μετοχής?

· Το βιβλίο μετόχων πρέπει να αναγράφει την αρχική ημερομηνία κτήσης των τίτλων? Συγκεκριμένα ένας μέτοχος απόκτησε τα μερίδια το 1999, αυτό πρέπει να απεικονισθεί στο βιβλίο? ή θα γίνουν εγγραφές με ημερομηνία απόφασης της συνέλευσης για την ονομαστικοποίηση – παράδοση των τίτλων?

· Υπάρχουν μετοχές οι οποίες δεν έχουν μεταβιβαστεί (μέτοχος απεβίωσε) και το ποσοστό εκπροσωπούν οι κληρονόμοι εξ’ αδιαιρέτου, πως θα απεικονισθεί στον τίτλο της μετοχής? Αφορά ποσοστό 3% περίπου.

· Η εταιρία έχει αποκτήσει ίδιες μετοχές οι οποίες δεν έχουν καταστραφεί ακόμα, Τι γίνεται με το πλήθος αυτών? Θα εκδοθούν τίτλοι? Τι θα αναγράφουν? Ποιοι είναι οι κύριοι των ιδίων μετοχών?

· Μέρος των μετοχών είναι ενεχυριασμένες, Η ενεχυρίαση θα απεικονίζεται στο βιβλίο μετόχων?