Καλησπέρα,

Το 2017 συστάθηκε σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (φίλων χορού), το οποίο κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο.

Το 2019 ενημερώθηκε η Δ.Ο.Υ. για τη σύσταση του και απέκτησε Α.Φ.Μ.

Παρακαλούμε για την διευκρίνηση των παρακάτω που προκύπτουν για την ορθή τήρηση των διαδικασιών λειτουργίας.

1. Στο καταστατικό αναφέρει ότι, τα ιδρυτικά μέλη δεν υποχρεούνται σε καταβολή συνδρομής για όσο διάστημα συμμετέχουν ενεργά, Τα ιδρυτικά μέλη πως απεικονίζονται στο βιβλίο μελών?

2. Τα βιβλία που τηρεί το σωματείο πρέπει να θεωρηθούν?

3. Στο βιβλίο περιουσίας εγγράφονται τα πάγια στοιχεία της επιχείρησης? Είναι το αντίστοιχο μητρώο παγίων?

4. Για την πραγματοποίηση μιας δωρεάν εκδήλωσης πρέπει να συνάπτεται συμφωνητικό που κατατίθεται στη Δ.Ο.Υ ?

5. Ποια είναι η διαδικασία για την πραγματοποίηση μίας δαπάνης από το σύλλογο? Πρέπει να εκδίδεται απόδειξη για έγκριση δαπάνης και να υπογράφεται από τον Πρόεδρο το γραμματέα και τον Ταμεία?

6. Το έτος ίδρυσης του συλλόγου είναι το έτος επικύρωσης του καταστατικού?

Όργανα διοίκησης:

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται κατά το μήνα Ιανουάριο είτε εντός τριών μηνών από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Εφόσον το καταστατικό επικυρώθηκε το 2017 αλλά έλαβε Α.Φ.Μ. το 2019, καθώς δεν ασκούσε δραστηριότητα το διάστημα αυτό, η Γ.Σ. όφειλε να συγκλήθεί κατά την επικύρωση του καταστατικού το έτος 2017?

2. Πως γίνεται η σύγκληση της Γ.Σ. ? Απαιτείται δημοσίευση στο ΓΕ.Μ.Η.?

3. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι πενταετής, η θητεία άρχεται από την ημερομηνία λήψης του Α.Φ.Μ.?

4. Η επικύρωση των Γενικών Συνελεύσεων και ορισμού – διορισμού του Δ.Σ. απαιτεί παρουσία δικαστικού επιμελητή?

5. Ο διορισμός του πρώτου Δ.Σ. (κατά τη σύσταση), και των λοιπών ελεγκτικών επιτροπών αποτελείται από τα ιδρυτικά μέλη τα οποία εκλέγονται την ημερομηνία σύστασης του συλλόγου?

Παρακαλώ την άμεση συνδρομή σας,