Φυσικό πρόσωπο επιτηδευματίας με αντικείμενο εργασιών εργασίες ελαιοχρωματισμού απασχολεί σταθερά προσωπικό το οποίο όμως δεν ασφαλίζει ο ίδιος διότι ασφαλίζονται από το ιδιοκτήτη του κάθε έργου όπου παρέχουν υπηρεσίες. Στα ιδιωτικά συμφωνητικά που συνάπτει με τον ιδιοκτήτη του κάθε έργου δεν αναφέρει ποια άτομα απασχολεί διότι αυτά τα άτομα δεν είναι σταθερά. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα θα ήθελα να με ενημερώσετε για τα παρακάτω:

1) Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει για να μπορεί να εκπίπτει νόμιμα τις αμοιβές του προσωπικού(με βάση την ΑΠΔ του ιδιοκτήτη του έργου).

2) Το ποσό που θα περάσει στα έξοδα του θα είναι οι μικτές αποδοχές που αναφέρονται στην ΑΠΔ μείον τις κρατήσεις του εργαζόμενου που αναφέρονται στην ΑΠΔ

3) Τις καθαρές αποδοχές θα πρέπει να τις καταβάλει μέσω τραπέζης;

4) Για να αποδώσει το αναλόγο ΦΜΥ θα στέλνει ο ίδιος βεβαίωση αποδοχών από μισθωτή εργασία και πάνω σε ποιες αποδοχές θα αποδίδει ΦΜΥ;

5) Πως μπορεί να αποδείξει ότι το συγκεκριμένο προσωπικό απασχολείτε από αυτόν(θα πρέπει να αναφέρει τα άτομα στα ιδιωτικά συμφωνητικά που συντάσσει και τι θα κάνεις στις περιπτώσεις που δεν συντάσσει ιδιωτικά συμφωνητικά;

Γενικότερα θα ήθελα να με ενημερώσετε για όλες εκείνες τις διαδικασίες που πρέπει να κάνει έτσι ώστε να μπορεί νόμιμα να εκπίπτει τις αποδοχές του προσωπικού του στα έξοδα του.