ΙΚΕ που τιμολογεί μόνο σε επιχείρηση εξωτερικού, θέλει όλα τα στοιχεία του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών να είναι γραμμένα στην αγγλική γλώσσα. (Επωνυμία, δραστηριότητες, διεύθυνση). Μπορεί να το εκδώσει στην αγγλική γλώσσα καθώς και το περιεχόμενο του (του ΤΠΥ) ;