Μπορεί σε ΑΕ και ιδιαίτερα σε ΑΕ με μονομελή διοίκηση ένα φυσικό πρόσωπο αλλοδαπό τρίτης χώρας να ορισθεί ως o ΔΣ της εταιρείας (Νόμιμος εκπρόσωπος της ΑΕ ); Μπορεί το πρόσωπο αυτό που θα έχει βγάλει μεν ΑΦΜ από την κάτοικών εξωτερικού, ορίζοντας φορολογικό εκπρόσωπο για τον εαυτό του να διαμένει στην Αλλοδαπή και να ασκεί το καθήκον του ως Μονομελές ΔΣ εξ ’αποστάσεως . Η μήπως απαιτείται να ζει στην Ελλάδα και κατά συνέπεια να πρέπει να έχει άδεια διαμονής και εργασίας; Η να ορίσει Έλληνα υπήκοο στην θέση αυτή ;