Η εταιρεία Α έχει αποκτήσει το 100% της εταιρείας Β και αποφασίζει να την απορροφήσει βάση του Ν2166 & Ν4601. Η Α έχει στις συμμετοχές (Λογ 28 =κόστος κτήσης της Β) 40.000 ΕΥΡΏ.

Η Β έχει κεφάλαιο 60.000 ευρώ.

Αποφασίστηκε, δεδομένου ότι η απορροφούσα εταιρεία Α μετέχει με ποσοστό 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης Β, ότι δεν θα γίνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώσας εταιρείας Α με το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου της απορροφούμενης Β, επειδή η αξίωση για έκδοση νέων μετοχών αποσβένεται λόγω συγχύσεως.

Άρα οι μετοχές της Β θα ακυρωθούν.

Ερώτηση:

Ποιες λογιστικές εγγραφές θα γίνουν στην Α, ή και στη Β, με την υπογραφή του συμβολαίου συγχώνευσης σχετικά με την ακύρωση των μετοχών της Β, αλλά και με τη διαφορά κτήσης και κεφαλαίου που προκύπτει στην Α? Θα αποτυπωθούν οι διαφορές σε κάποιο λογαριασμού αποθεματικού της Α «διαφορές από συγχώνευση» ή θα πρέπει να βάλουμε τη διαφορά στα αποτελέσματα ως «κέρδος από Συμμετοχές» ή κάτι άλλο?