Στις 01/01/18 Ο.Ε. με απλογραφικά βιβλία μετατρέπεται σε ΙΚΕ.Η επιχείρηση ( ΙΚΕ )είναι μικρή οντότητα.

Στις 01/11/2019 η εταιρεία πληροφορήθηκε ότι έχει έναν λογαριασμό όψεως 30000,00 ευρώ σε τράπεζα εσωτερικού(λογαριασμός εξασφάλισης επιχειρ.δανείου), ο οποίος και δεν συμπεριλήφθηκε στον ισολογισμό ενάρξεως , επομένως ούτε και στις δημοσιοποιημένες καταστάσεις στο ΓΕ.ΜΗ.
Ο λογαριασμός δεν είχε κινήσεις,ούτε χρεωστικούς και πιστωτικούς τόκους και επομένως δεν μεταβάλλονται τα αποτελέσματα χρήσεως του 2018.

Δεδομένου ότι η εγγραφή στα βιβλία γίνεται με τη διαπίστωση του λάθους, μπορούμε στον ισολογισμό χρήσεως του 2019 να κάνουμε μνεία στο 2018 και να διορθώσουμε τα δεδομένα του ισολογισμού του 2018 που αντιπαρατίθονται με αυτά του 2019.

Αν όχι πως γίνεται η διόρθωση και ποια τα τυχόν πρόστιμα

Στην δημοσίευση που θα γίνει στην Τράπεζα της Ελλάδας θα αναρτήσουμε τον τροποποιημένο λογαριασμό;

Ποιο το πρόστιμο δημοσίευσης τροποποιημένου ισολογισμού στο ΓΕΜΗ;