Εταιρεία είναι υπεκμισθώτρια σε ακίνητα διαθέτει σε πλατφόρμες για βραχυχρόνια διαμονή επειδή ο όγκος ανά μήνα υποβολής των δηλώσεων βραχυχρόνιας είναι μεγάλος , ειδικά τους τουριστικούς μήνες δύναται να υποβάλει συγκεντρωτικά μια δήλωση βραχυχρόνιας με το σύνολο των εσόδων για το εκάστοτε ακίνητο ή όχι?