Σε εταιρίες με διπλογραφικά που εφαρμόζουν τα ΕΛΠ ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να παρακολουθούμε τα πάγια;

1. Να έχουμε γενικούς λογαριασμούς όπως για παράδειγμα:

13.01.01.0024 Αγορές μηχ/των 24%

13.01.00.0000 Μηχ/τα απογραφής χωρίς νόμο

13.01.02.0024 Πωλήσεις μηχ/των 24%

13.02.00.0000 Σωρευμένες αποσβέσεις μηχ/των

κτλ.

2. Να δημιουργούμε για κάθε πάγιο ένα νέο λογαριασμό με την περιγραφή του.

Ο πρώτος τρόπος επιτρέπεται στα ΕΛΠ;

Τι πλεονεκτήματα και τι μειονεκτήματα έχουν οι 2 τρόποι.

Ευχαριστώ.