Στην ΠΟΛ.1032/2015 παρ.4 αναφέρεται το εξής: Στην περίπτωση εισφοράς ημεδαπών ή αλλοδαπών τίτλων σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου του, ως τιμή πώλησης λαμβάνεται υπόψη αυτή που προσδιορίζεται από την Εκτιμητική Επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920 ή το τίμημα που αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης, κατά περίπτωση. Όταν οι πιο πάνω τίτλοι εισφέρονται σε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ως τιμή πώλησης λαμβάνεται υπόψη η ονομαστική αξία των τίτλων που λαμβάνει ο εισφέρων ως αντάλλαγμα
Ερωτημα: Έλληνας Μέτοχος Α.Ε θέλει να μεταβιβάσει σε αλλοδαπή εταιρεία τις μετοχές του. Η λογιστική αξία των μετοχών είναι 3 ευρώ και η αξία με βάση τα ίδια κεφάλαια είναι 4 ευρώ. Η μεταβίβαση (πώληση) μπορεί να γίνει στα 3 ευρώ και να μην προκύψει υπεραξία για φορολόγηση;

Ευχαριστώ,